Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου με σκοπό την ενίσχυση του τομέα του πολιτισμού για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις πολλαπλασιαστικές δυνατότητες που προσφέρει στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Σκοπός

Η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με δάνεια επενδυτικού σκοπού (για επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν υλοποιηθεί) και κεφαλαίου κίνησης (στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ανάπτυξης όπως τεκμηριώνονται από το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης.

Ύψος τραπεζικής χρηματοδότησης

Από 25.000€ έως 900.000€

Διάρκεια δανείου

Από 1 έως 5 έτη για τα κεφάλαια κίνησης και από 1 έως 10 έτη για τα δάνεια επενδυτικού σκοπού.

Δικαιούχοι

Όλες οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 651/2014.

Κλάδοι Δραστηριότητας

  • παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.11)
  • συνοδευτικών της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.12)
  • παραγωγής πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή (ΚΑΔ 62.01.21).

Σημαντικές Σημειώσεις

  • κάθε αίτημα μπορεί να αφορά είτε σε δάνειο επιχειρηματικής ανάπτυξης, είτε σε δάνειο επενδυτικού σκοπού, όχι όμως συνδυασμό των δύο.
  • παρέχεται η δυνατότητα υποβολής περισσότερων του ενός αιτημάτων δανειοδότησης με την προϋπόθεση ότι τα αιτήματα αυτά δεν υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό των €900.000.
  • Εγγύηση επί του ποσού του δανείου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Περίοδος χάριτος έως 24 μήνες κατά την οποία καταβάλλεται ο ανάλογος τόκος του δανείου.