Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών –Φοροτεχνικών καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών ώστε να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους λόγω των διευρυμένων και διαρκών, πλέον, αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας είναι:

 • Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις και
 • Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και τις 28/02/2022
 • να έχουν μέχρι τις 28/02/2022 ως ενεργό κωδικό δραστηριότητας:

69.20: Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου-παροχή φορολογικών συμβουλών, καθώς και το σύνολο των υποκείμενων ΚΑΔ αυτού,

 • να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση,
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης,

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των δυνητικών ωφελούμενων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας:

 • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας (Desktop PC και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής).
 • Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης. Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της επιχείρησης και την ψηφιακή αναβάθμιση αυτής. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

Το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον ο ωφελούμενος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του ωφελούμενου. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής της επιχείρησής του ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

0-20.000€

Έως 2.000€

20.000€ ΚΑΙ άνω

Έως 1.500€

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 και έως τις 28.02.2022 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500€.

Δε γίνεται αποδεκτή, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης, τροποποιητική δήλωση Ε3 η οποία υποβλήθηκε μετά τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την Υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης

 1. Πρόσφατη Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ συμπληρωμένη με στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση & Πίνακας Επιχορηγήσεων De minimis
 4. Έντυπο Ε3 2020 με εμφανή τον αριθμό δήλωσης.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση που δίνεται από το φορέα υλοποίησης.

Β. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την Υποβολή του Αιτήματος Ολοκλήρωσης (Ελέγχου Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου)

 1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι πρόσφατη).
 2. Παραστατικά Τιμολόγησης αγοράς εξοπλισμού
 3. Παραστατικά Πληρωμής / Εξόφλησης Δαπανών
 4. Λογιστικά Άρθρα εγγραφής των Παραστατικών Τιμολόγησης και των Παραστατικών Πληρωμής (για Γ’ Κατηγορίας)
 5. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων του μήνα καταχώρησης των Παραστατικών Τιμολόγησης (για Β’ Κατηγορίας)
 6. Αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50) (για Γ’ Κατηγορίας)
 7. Μητρώο παγίων με σφραγίδα και υπογραφή του λογιστή της επιχείρησης ή του ωφελούμενου
 8. Βεβαίωση προμηθευτή περί καινουργούς, αμεταχείριστου, μη παρακράτησης κυριότητας με σαφή αναφορά στον σειριακό αριθμό του εξοπλισμού
 9. Άδειες χρήσης λογισμικού (και για λογισμικά όπως τα Windows) ή οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των κατασκευαστών για την άδεια χρήσης
 10. Φωτογραφικό υλικό του αιτούμενου εξοπλισμού και του σειριακού αριθμού αυτού εγκατεστημένου στην επιχείρηση.
 11. Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.
 12. Εκτυπώσεις της ιστοσελίδας της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει) από τις οποίες θα προκύπτει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2014- 2020.
 13. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr), στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα προσκομισθέντα παραστατικά και Σελίδα 55 από 62 δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ούτε θα χρησιμοποιηθούν σε άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα.

Έναρξη υποβολών: 9/3/2022 και ώρα 12:00

Λήξη υποβολών: 18/4/2021 και ώρα 15:00.

 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/1/2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.