Μετά από πολλές παλινωδίες, επιτέλους λειτουργεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός για ρύθμιση χρεών σε τράπεζες και Δημόσιο και οριστικοποιήθηκαν οι πρώτες αιτήσεις. Η πλατφόρμα είχε λειτουργήσει από την 1η Ιουνίου, αλλά διάφορα λειτουργικά και τεχνικά προβλήματα (τα οποία διήρκησαν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου) δεν βοήθησαν ώστε να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί τους πρώτους μήνες.

Στην έκθεση ενισχυμένης εποπτείας των ευρωπαϊκών Θεσμών,  σημειώνεται ότι στις αρχές Οκτωβρίου είχαν υποβληθεί 35.753 αιτήσεις, αλλά μόνο οι 512 εξ αυτών ή ποσοστό 1,5%, είχαν οριστικοποιηθεί από τους οφειλέτες.

Κατόπιν των ανωτέρω, υπήρχε έντονη δυσπιστία για το αδοκίμαστο σύστημα εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών που προβλέπει ο νέος πτωχευτικός νόμος, με βάση το οποίο οι υπερχρεωμένοι οφειλέτες, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης και να πάρουν με αυτοματοποιημένο τρόπο μια βιώσιμη πρόταση διευθέτησης που θα ανταποκρίνεται στην εισοδηματική και περιουσιακή τους κατάσταση.

Στις 25 Νοεμβρίου όμως, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών ότι υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα από τον ειδικό αλγόριθμο ρύθμισης με 24 περιπτώσεις ολοκλήρωσης αιτήσεων, στις οποίες έχουν απομειωθεί οφειλές σε σημαντικό ποσοστό που φτάνει το 80%. Σε αυτές τις 24 περιπτώσεις οι ρυθμίσεις είναι οριστικές, καθώς αφενός οι προτάσεις ικανοποιούν τους οφειλέτες και αφετέρου αυτές έγιναν αποδεκτές και από τις τράπεζες, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για να προχωρούν οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με τον νόμο.

Θυμίζοντας τί προβλέπει ο συγκεκριμένος νόμος, αναφέρουμε ότι μπορεί να προταθεί μερική διαγραφή οφειλών, τόσο προς τους Δημόσιους και ασφαλιστικούς φορείς (έως 75% επί της βασικής οφειλής και έως 95% επί των προσαυξήσεων), όσο και προς τις τράπεζες και τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων (έως 80% επί της βασικής οφειλής και έως 100% επί των τόκων των μη εξυπηρετούμενων δανείων).

Η δε αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού ή ολόκληρης της οφειλής αν δεν μπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς διαγραφής, μπορεί να είναι σε έως 240 δόσεις προς τους Δημόσιους και ασφαλιστικούς φορείς και σε έως 420 δόσεις για τις τράπεζες και τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων.

Για να πραγματοποιηθούν κάποιες από τις ανωτέρω ρυθμίσεις, ελέγχονται και διασταυρώνονται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα το σύνολο των οφειλών, ο αριθμός των πιστωτών, η εμπορική αξία της ακίνητης και κινητής περιουσίας,  το υπολειπόμενο εισόδημα μετά και την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης κ.λπ., τόσο των οφειλετών και συνοφειλετών όσο και των τυχόν εγγυητών του.

Η πρόταση παράγεται από έναν αλγόριθμο και είναι υποχρεωτική για τους πιστωτές του Δημοσίου (ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ), ενώ οι τράπεζες και οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων διατηρούν το έννομο δικαίωμα, εκ της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να αποφασίσουν εάν συμφωνούν με την προτεινόμενη λύση ρύθμισης οφειλών.