Διευθέτηση οφειλών

Η PRESTIGE BUSINESS παρέχει σε επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες, ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης τραπεζικών δανείων και οφειλών προς Δημόσιο και Τρίτους, με γνώμονα αφενός την προστασία του επιχειρηματία και αφετέρου την αναδιάρθρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων με σκοπό την οικονομική εξυγίανση της επιχείρησής του και τη βιωσιμότητα αυτής.

Ρυθμίζουμε τις οφειλές σας, με δόσεις βιώσιμες και εφικτές, έτσι ώστε μέσω χρόνου προστασίας και προσαρμογής για την οικονομική σας ανάκαμψη, να μπορέσετε να επιτύχετε εξασφάλιση της βιωσιμότητάς σας και εξυγίανση της επιχείρησής σας.

Κάθε επιχειρηματίας έχει διαφορετικές ανάγκες, δυνατότητες και προοπτική και για να υπάρξει βιώσιμη και εφικτή επίλυση των προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζει μια επιχείρηση, χρειάζονται οι κατάλληλες υπηρεσίες για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Υπηρεσίες

  • Ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος
  • Ανάλυση των αναγκών του επιχειρηματία
  • Στρατηγικός σχεδιασμός επίλυσης του θέματος
  • Δημιουργία μελέτης βιωσιμότητας και εφικτότητας
  • Εξειδικευμένη διαμεσολάβηση-διαπραγμάτευση

Αποτελέσματα

  • Προστασία του επιχειρηματία και της επιχείρησης
  • Χρόνος προσαρμογής για οικονομική ανάκαμψη
  • Εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης
  • Εξυγίανση της επιχείρησης

Αναλόγως του ύψους των οφειλών σας προς Τράπεζες, Εφορία, Δημόσια Ταμεία και Τρίτους Πιστωτές και αναλόγως τις προϋποθέσεις τις οποίες πληροίτε, τη σχέση σας με το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις δυνατότητες και προοπτικές που έχετε, σας προτείνουμε την ή τις καταλληλότερες λύσεις και αναλαμβάνουμε την υλοποίηση αυτών μέσω συγκεκριμένου Χρηματοοικονομικού και Νομικού Πλαισίου:

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn/

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤτΕ

https://www.hba.gr/Info/bankcodeofgreece