«ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ»

του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 Η Δράση έχει ως στόχο της, την επιχορήγηση Μικρομεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων στον κλάδο της εστίασης. Σκοπός, είναι η στήριξη του τομέα της εστίασης που καταπονήθηκε στο μεγαλύτερο ίσως βαθμό από τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ημ/νια έναρξης Ηλ. Υποβολής: 14/5/2021 , ώρα: 10 π.μ.

Ημ/νια λήξης Ηλ. Υποβολής: 3/7/2021 , ώρα 3 μ.μ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1. Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), ήτοι:
 • 56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
              (Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10)
 • 56.21 : Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
              (Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.21)
 • 56.29.20 : Άλλες υπηρεσίες εστίασης
                 (Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20)
 • 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών
             (Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30).

Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 Φορολογικού έτους 2019 υποβλήθηκε στο έτος 2020.

Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.

 1. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών έως την 31/12/20
 2. Να είναι υπόχρεες υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ
 3. Να παρουσιάζουν μείωση τζίρου του 2020 τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020
 4. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
 5. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
 6. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:

Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019 (με μέγιστο 100.000€), όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης.

Σημείωση:

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020, υπολογίζεται ο κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020) ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019 ή 2020) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019 ή 2020) επί 365 ή 366 αντιστοίχως.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί έως 31.12.2021. Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:

 • 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
 • 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και
 • 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
  των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.

  Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των 3 κωδικών που αναφέρονται παραπάνω.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης)
 2. Άδεια Λειτουργίας
 3. Για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις

Συγκεκριμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις για τον έλεγχο της Μη Προβληματικότητας της επιχείρησης

 1. Για τις Μεσαίες επιχειρήσεις:

Α) Υπεύθυνη δήλωση λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 

– είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών

– είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών

Β) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης που δηλώνει ότι :

 1. κατά την 31-12-2019 η επιχείρηση δεν υπαγόταν σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου υπαγωγής της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της και

2. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.

 1. Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις:

Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι:

 1. Η επιχείρηση δεν υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία
 2. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.
 1. Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ
 2. Γενική Υπεύθυνη Δήλωση & Δήλωση Σώρευσης μέσω gov.gr ή με υπογραφή / σφραγίδα νομ. εκπροσώπου
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Λογιστή επιχείρησης, μέσω gov.gr
 4. Ε3 έτους 2019 (Προκύπτει ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα)

Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2019 (μόνο για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου)