Μετά από δύο (2) κύκλους χορήγησης κεφαλαίων κίνησης για την επανεκκίνηση της οικονομίας, όπου υπήρξε κακή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και ως εκ τούτου πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν επωφελήθηκαν, ήρθε η στιγμή για τον τρίτο κύκλο ο οποίος απευθύνεται αποκλειστικά στις πολύ μικρές και νεοσύστατες επιχειρήσεις. Τα κεφάλαια κίνησης είναι εγγυοδοτούμενα κατά 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, κάτι που δίνει μία σημαντική ευχέρεια στις τράπεζες, ώστε να εγκρίνουν πιο εύκολα αιτήματα των πολύπαθων αλλά βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και αυτών που συστάθηκαν εντός του 2020.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, όλων των μορφών, συμπεριλαμβανομένων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους, της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Βασικές Προϋποθέσεις
Θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις υπαγωγής:

  • Κατά την 31.12.2019 να είχαν Κύκλο Εργασιών έως 200.000 ευρώ ή να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα.
  • Κατά την 31.12.2019 να μην χαρακτηρίζονται ως «προβληματικές» (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014)
  • Να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
  • Να μην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ΄Α 138/139), όπως ισχύει
  • Να μην εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με απόφαση της ΕΕ ή του ΔΕΕ.
  • Να μην έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας
  • Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της HDB (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της HDB ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Σκοπός
Δάνεια (Κεφάλαιο Κίνησης) για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19.

Ποσό
Η χορήγηση μπορεί να φτάσει:

  • έως το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 (για Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως τις 31/12/2019). Το ανώτατο ποσό χορήγησης είναι 50.000€ και το κατώτατο ποσό, 3.000€ ή
  • το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται σε συγκεκριμένη επιχειρηματική πρόταση/σχέδιο από τον Δικαιούχο (για Επιχειρήσεις με σύσταση από 1/1/20 και έπειτα).

Διάρκεια Χορήγησης
Από 1 έως 5 έτη