Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και περαιτέρω να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Ποιους αφορά

Αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν συσταθεί έως και το χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πιστωτικό Ίδρυμα.

Ποιο είναι το σχήμα συγχρηματοδότησης

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα μερικής επιδότησης του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου και αφορά, αποκλειστικά και μόνο, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο από προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Ποιο είναι το οικονομικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση

Α. Η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση απαλλάσσεται πλήρως των τόκων για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο (ήτοι το 40% εκάστου δανείου), δεδομένου ότι το ποσό αυτό του παρέχεται από το Ταμείο άτοκο.

  1. Κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο κάθε δανείου τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης (bps) ανά έτος από τα επιτόκια που θα εφάρμοζε σε αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις χωρίς την επιδότηση του Ταμείου.

Γ. Επιπρόσθετα, αποκλειστικά και μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο από προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του, ήτοι το 60% εκάστου δανείου. Η επιδότηση αφορά τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και θα μειώνει το επιτόκιο του Πιστωτικού Ιδρύματος κατά 3%(ή αλλιώς κατά 300bps), το οποίο μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος δανεισμού για την επιχείρηση.

Ποιο είναι το ανώτατο ποσό δανείου

Το ύψος του δανείου ανέρχεται από €10.000 έως €1.500.000.

Ποια είναι η διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι από δύο (2) έως πέντε (5) έτη με δυνατότητα λήψης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 12 μήνες

Εκταμίευση Δανείου

Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά:

Ι.  Σε περίπτωση εφάπαξ εκταμίευσης του δανείου αυτή θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν την λήξη της Περιόδου Επιλεξιμότητας (30.06.2025), χωρίς δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής.

ΙΙ. Σε περίπτωση τμηματικών εκταμιεύσεων: α) Η 1η εκταμίευση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Δανειακής Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30/06/2025, β)  Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης εκταμιεύσεων είναι εντός 36 μηνών από την 1η εκταμίευση και σε κάθε περίπτωση έως την 30.06.2026, όποια ημερομηνία από τις ανωτέρω προηγείται.