Η Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι επιχειρήσεις Εστίασης αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα και υφίστανται σημαντική οικονομική ζημία λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Ένα από τα μέτρα ήταν η αναστολή της λειτουργίας τους για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή να λειτουργήσουν με περιορισμούς ως προς τις αποστάσεις των τραπεζιών και το πλήθος των θαμώνων, ιδίως στους εσωτερικούς χώρους.

Για τη στήριξη της λειτουργίας των συγκεκριμένων και με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους και τη λειτουργία σε εξωτερικούς νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να επιχορηγήσει τις επιχειρήσεις Εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), ήτοι:

  – 56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

  – 56.29.20 : Υπηρεσίες καντίνας

  – 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών

 1. Να μην έχει υπάρξει επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
 2. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 3. Η ενίσχυση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ Δημόσια Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών και από οποιοδήποτε φορέα χορήγησης σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης
 4. Υποβάλλεται μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο των εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει και για τις οποίες προμηθεύεται θερμαντικά

σώματα εξωτερικού χώρου.

 1. Πριν από την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια, αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.
 2. Η Δράση προβλέπει την επιχορήγηση της προμήθειας ενός θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.):

    – νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου

    – των με κάθε τρόπο παραχωρημένων από λοιπούς φορείς (Δήμους, Λιμενικά    

      Ταμεία, ΕΟΤ κλπ), και

    – μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ.

 1. Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 01.02.2020 και εντεύθεν και πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτεται από την Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό ΚΑΔ, κατά την ημερομηνία προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του προς χρηματοδότηση.
 2. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για ένα χώρο εστίασης ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €).
 3. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο “ενιαίας επιχείρησης”) από κάθε ενίσχυση που έχει λάβει ή θα λάβει δυνάμει του Κανονισμού 1407/2013 την τελευταία τριετία, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της παρούσας Δράσης, υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 4/01/2021 και ώρα 15.00 έως 4/03/2021και ώρα 17:00.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ (θα σταλεί από εμάς)
 3. Πίνακας Επιχορηγήσεων De minimis (θα σταλεί από εμάς)
 4. Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης σε ισχύ
 5. Άδεια χρήσης εξωτερικού χώρου (όπου αναγράφονται τα νόμιμα τ.μ.)
 6. Αίτηση παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων κατά το Άρθρο 65 του Ν. 4688/2020 (η αίτηση που έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου)
 7. Τιμολόγια αγοράς θερμαντικών σωμάτων Εξωτερικού Χώρου
 8. Εξοφλημένα Παραστατικά προμήθειας θερμαντικών σωμάτων Εξωτερικού Χώρου (παραστατικά εξόφλησης, καταθετήριο, αντίγραφο επιταγής κ.λ.π.)
 9. Αντίγραφα Εγγραφής σε Λογιστικά Βιβλία Επιχείρησης

Σε ότι αφορά τις λογιστικές εγγραφές κατά περίπτωση αναρτώνται:

 • Τήρηση απλογραφικών βιβλίων : Η σελίδα με την αντίστοιχη λογιστική εγγραφή
 • Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων: Τα λογιστικά άρθρα του ημερολογίου με τις εγγραφές των τιμολογίων και των εξοφλήσεων.
 • Φωτογραφίες εγκατάστασης θερμαντικών σωμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας (2160 700 800)