Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – Γ’ Κύκλος

Βασικοί όροι και Προϋποθέσεις

Δικαιούχοι

Σκοπός της δράσης είναι η χρηματοδότηση Πολύ μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοαπασχολούμενων με Κεφαλαίο Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους,  λόγω  των δυσμενών επιπτώσεων που υπέστησαν από την επιδημική έκρηξη του COVID -19.

Βασικές προϋποθέσεις:

στις  31.12.2019 να είχαν Κύκλο Εργασιών έως €200.000 ή να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα

να μην ήταν προβληματικές κατά την 31.12.2019  (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). -> Να μην  έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωση

  • Να είναι τραπεζικά ενήμερες (να έχουν οφειλή < 90 ημερών) κατά την ημερομηνία της αίτησης
  • Να μην έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας

 

Χαρακτηριστικά  δανείου – Κεφαλαίο Κίνησης

 

Το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω – όποιο είναι μικρότερο:

1.      50.000 ευρώ ή

2.      το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή

3.      το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον Δικαιούχο

Διάρκεια δανείου: 5 έτη συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος

 

Διάρκεια Εγγύησης


5 έτη
(λήξη της εγγύησης 31.12.2026 ή νωρίτερα αν αναλωθεί το ποσό της εγγύησης)

 

Ύψος Εγγύησης


80% σε κάθε δάνειο

 

Καταληκτική Ημερομηνία Εκταμιεύσεων

31/12/2021