Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία.
Οι επιχειρήσεις αυτές, είναι από τις πλέον πληττόμενες εν μέσω πανδημίας COVID19, καθώς η λειτουργία τους έχει ανασταλεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων στη χώρα.
Συνεπώς, η παρούσα Δράση έρχεται να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού), μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ημ/νια έναρξης Ηλ. Υποβολής: 31/5/2021, ώρα: 12:00
Ημ/νια λήξης Ηλ. Υποβολής: 28/7/2021, ώρα 17:00

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

– Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 1/1/2020,
– Να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019 έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:
– 93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες,γιόγκα κλπ)
– 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
– 93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ
– 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου
– Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης,
– Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019,
– Να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση
– Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
– Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό
έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης. Eιδικά οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το
εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονοςσημασίας (De Minimis),
– Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),
– Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης
– Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:

Το ποσό της επιχορήγησης, θα υπολογίζεται ως ποσοστό 25% επί του αθροίσματος των ανωτέρω κωδικών του Ε3. Το μέγιστο ποσό δε, που μπορεί να χορηγηθεί ανά επιχείρηση είναι 18.000€.
Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών και ειδικότερα για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.
Το κατ΄ αποκοπή ποσό αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της, χωρίς να απαιτείται
επαλήθευση των πραγματικών λειτουργικών δαπανών της για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνεπώς δεν απαιτείται προσκόμιση τιμολογίων εξόδων και εξοφλήσεως αυτών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr με τα στοιχεία μητρώου και την κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της
πρόσκλησης)
2. Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ συμπληρωμένη με στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.
3. Υπεύθυνη Δήλωση De Μinimis με τις επιχορηγήσεις της τελευταίας 3ετίας (2019, 2020, 2021)
4. Υπεύθυνη δήλωση Α’ του νόμιμου εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά μέσω του www.gov.gr.
5. Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019 (Υποβολή 2020) με εμφανή τον αριθμό δήλωσης ή την τελευταία τροποποιητική, εφόσον έχει υποβληθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
6. Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ (μετά την έγκριση της αίτησης)

1. Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr με τα στοιχεία μητρώου και την κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης)
2. Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ
3. Φωτογραφία του χώρου της επιχείρησης η οποία θα αποτυπώνει την αφίσα δημοσιότητας σε εμφανή σημείο (κοντινή και απομακρυσμένη απόσταση)
4. Υπεύθυνη Δήλωση Β’ με σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη (για ατομικές επιχειρήσεις) ή Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στο αίτημα, του οποίου η
παρούσα Υ/Δ αποτελεί συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό, είναι ακριβή και αληθή
5. Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών από το Γ.Ε.ΜΗ. περί μη πτώχευσης, αίτησης για πτώχευση και μη θέσης σε εκκαθάριση / αναγκαστική διαχείριση με ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο δίμηνο.
6. Στην περίπτωση δικαιόχρησης – franchise:
– Δικαιοδόχοι: Σύμβαση Δικαιόχρησης,
– Δικαιοπάροχοι: Υποδείγματα των διαφορετικών τύπων συναφθεισών συμβάσεων δικαιόχρησης