Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως και δραστηριοποιούνται στις πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση, είναι οι ακόλουθες:

 1. Να υποβάλλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ για το σύνολο εγκαταστάσεων που διαθέτουν.
 2. Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι και την 31.12.2021.
 3. Να δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση) στις πληγείσες από φυσικές καταστροφές ακόλουθες περιοχές και σε διακριτό της οικίας τους χώρο για τον οποίο αιτούνται ενίσχυση.
 • Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, (Νομός Ευβοίας)
 • Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού (Νομός Ευβοίας)
 • Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου στον Δήμο Μινώα-Πεδιάδος (Νομός Ηρακλείου)
 • Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου στον Δήμο Τυρνάβου (Νομός Λάρισας)
 • Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου στον Δήμο Ελασσόνας (Νομός Λάρισας)
 • Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας (Νομός Ηλείας)
 • Δήμος Αργοστολίου (Νομός Κεφαλληνίας)
 • Δήμος Ληξουρίου (Νομός Κεφαλληνίας)
 • Δήμος Σάμης (Νομός Κεφαλληνίας)
 • Δήμος Δυτικής Σάμου (Νομός Σάμου)
 1. Να είναι υπόχρεες υποβολής φορολογικού εντύπου Ε3- «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ».
 2. Να διαθέτουν μέχρι 31.12.2021 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή ως κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα, ΚΑΔ που δεν περιλαμβάνεται στους ΜΗ επιλέξιμους ΚΑΔ. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ή εντός του 2021, ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας είτε της επιχείρησης, είτε του υποκαταστήματος.
 3. Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.
 4. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2021 ποσοστού τουλάχιστον 10% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2021 (συνολικός κύκλος εργασιών 2021 δια 365 Χ αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019).
 5. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.
 6. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα IV της παρούσας.
 7. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση, στο πλαίσιο εφαρμογής επιλογής απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού, μπορούν να είναι οι ακόλουθες:

 1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
 2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
 3. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ),
 4. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα/Δημιουργία ή/και Αναβάθμιση, κλπ.),
 5. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
 6. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
 7. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ως βάση για τον καθορισμό ενός κατ’ αποκοπή ποσού ανά ωφελούμενη επιχείρηση, λαμβάνεται η καταχώρηση των ως άνω ενδεικτικών δαπανών, όπως αυτές ομαδοποιούνται στα αντίστοιχα πεδία / κωδικούς του φορολογικού εντύπου Ε3 κατά το έτος 2019, σε περίοδο δηλαδή που οι ενισχυόμενες δραστηριότητες δεν είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών και ειδικότερα για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.

Το κατ΄ αποκοπή ποσό αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα έξη (6) μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της, χωρίς να απαιτείται επαλήθευση των πραγματικών λειτουργικών δαπανών της για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνεπώς δεν απαιτείται προσκόμιση τιμολογίων εξόδων και εξοφλήσεως αυτών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως 2/11/2022 και ώρα 15:00.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της

ιστοσελίδας gsis.gr με τα στοιχεία μητρώου, τις εγκαταστάσεις Εσωτερικού που διαθέτει και την κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων/εγκαταστάσεών της. Στα ανωτέρω η ημερομηνία εκτύπωσης πρέπει να είναι εμφανής και μεταγενέστερη από την ημερομηνία της Πρόσκλησης.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) συμπληρωμένη με στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση De Μinimis (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) με τις επιχορηγήσεις της τελευταίας 3ετίας (2020, 2021, 2022)
 3. Υπεύθυνη δήλωση Α’ του νόμιμου εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή με ψηφιακή υπογραφή ή μέσω του gov.gr.
  • Επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών 2019 : Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019 (Υποβολή 2020) με εμφανή τον αριθμό δήλωσης ή την τελευταία τροποποιητική, εφόσον έχει υποβληθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.
  • Επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών 2020: Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2020 (Υποβολή 2021) με εμφανή τον αριθμό δήλωσης ή την τελευταία τροποποιητική, εφόσον έχει υποβληθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.
 4. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.
 5. Για την τεκμηρίωση της μείωσης του κύκλου εργασιών:

α. Ε3 έτους 2019 (Προκύπτει ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα)

β. Υπεύθυνη Δήλωση Λογιστή επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή με ψηφιακή υπογραφή ή μέσω του www.gov.gr

γ. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2019 και έτους 2020 (μόνο για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου)

 1. Για τον υπολογισμό των ημερών λειτουργίας των επιχειρήσεων ειδικών περιπτώσεων:

Α. Για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 λαμβάνεται η πρώτη ημέρα εσόδων τους στο έτος έναρξης.

Β. Για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, λαμβάνεται η πρώτη ημέρα εσόδων τους στο έτος 2020.

Γ. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν στο έτος 2020 και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, λαμβάνεται η πρώτη ημέρα εσόδων τους στο έτος 2021.

Σε όλες τις ανωτέρω ειδικές περιπτώσεις, ως πρώτο παραστατικό εσόδου της ημέρας επαναλειτουργίας επισυνάπτεται και λαμβάνεται υπόψη:

 • τιμολόγιο / απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή

• αντίγραφο του δελτίου ημερήσιας Κίνησης από ταμειακή μηχανή και αντίγραφο της καταχώρησης αυτών στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.