Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία (Covid 19) με τη μορφή επιχορήγησης. Στόχος είναι να παρασχεθεί, στήριξη – ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων. Θεωρείται αναγκαία η αναβάθμιση της υποδομής των γραφείων τους προκειμένου να ανταποκρίνονται σε συνθήκες παροχής των υπηρεσιών τους μέσω τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ημ/νια έναρξης Ηλ. Υποβολής: 16/6/2021 , ώρα: 13:00
Ημ/νια λήξης Ηλ. Υποβολής: 30/7/2021 , ώρα 17:00

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ), ήτοι:
– 69.10 Νομικές δραστηριότητες
– 69.10.1 Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)
– 69.10.11 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου
– 69.10.12 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο
– 69.10.13 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο
– 69.10.14 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο
– 69.10.15 Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας και Άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
69.10.15.01 Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων
Εξαιρουμένων των ΚΑΔ :
– 69.10.16 Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες
– 69.10.17 Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού
– 69.10.18 Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών
– 69.10.18.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών
– 69.10.19 Άλλες νομικές υπηρεσίες
– 69.10.19.01 Υπηρεσίες ασκούμενου δικηγόρου
– 69.10.19.02 Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή
– 69.10.19.03 Υπηρεσίες δικολάβου
– 69.10.19.04 Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας
καθώς στην παρούσα Δράση ενισχύονται αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα).
2. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών έως την 31/12/20
3. Να είναι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στο δικηγορικό σύλλογο
4. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
5. Να μην έχει υπάρξει επιβολή προστίμων για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας
6. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν
η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
7. Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου,
πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης,

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής:
ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
0 – 20.000,00 € 2.000,00€
20.000,00 – 40.000,00 1.500,00€
40.000,00 – 60.000,00 1.000,00€
60.000,00 – άνω 500,00€
Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500€.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού:
– Η/Υ
– laptops
– routers
– web κάμερες
– μικρόφωνα
– ακουστικά
– ηχεία
– συστήματα τηλεδιάσκεψης
– scanners/πολυμηχανήματα
– οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής.
ΔΕΝ αποτελούν επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (τρεις) 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης ενώ η ολοκλήρωση της επένδυσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το τέλος του 2021.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Πρόσφατη Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης)
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο
3. Υπεύθυνες δηλώσεις των Παραρτημάτων ΙΙΙ, IV και VII
4. Για την τεκμηρίωση των εσόδων:
Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) έτους 2019, με αριθμό δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή).

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι πρόσφατη).
2. Παραστατικά Τιμολόγησης αγοράς εξοπλισμού
3. Παραστατικά Πληρωμής / Εξόφλησης Δαπανών
4. Λογιστικά Άρθρα εγγραφής των Παραστατικών Τιμολόγησης και των Παραστατικών Πληρωμής (για Γ’ Κατηγορίας)
5. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων του μήνα καταχώρησης των Παραστατικών Τιμολόγησης (για Β’ Κατηγορίας)
6. Αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50) (για Γ’ Κατηγορίας)
7. Μητρώο παγίων με σφραγίδα και υπογραφή του λογιστή της επιχείρησης ή του ωφελούμενου
8. Βεβαίωση προμηθευτή περί καινουριού, αμεταχείριστου, μη παρακράτησης κυριότητας με σαφή αναφορά στον σειριακό αριθμό του εξοπλισμού.
9. Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις
δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
10. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) , στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα προσκομισθέντα παραστατικά και δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ούτε θα χρησιμοποιηθούν σε άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα.