Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν

  Ωφελούμενοι της ενίσχυσης, είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας και συναφών ειδών, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Να υποβάλλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ για το σύνολο εγκαταστάσεων που διαθέτουν.
 2. Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι και την 31.12.2021.
 3. Να εμφανίζουν εξαγωγές προς τρίτες χώρες κατά το έτος 2021 σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού κύκλου εργασιών του ίδιου έτους.
 4. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά το Α΄ εξάμηνο του 2022, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% σε σχέση με με τον κύκλο εργασιών του Α΄ εξαμήνου του 2019
 5. Να λειτουργούν νομίμως
 6. Να είναι υπόχρεες δηλώσεων Φ.Π.Α.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης
 2. αγορές Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 3. ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
 4. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
 5. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ),
 6. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα/Δημιουργία ή/και Αναβάθμιση, κλπ.)
 7. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών
 8. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου)
 9. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

14.11

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της Δραστηριότητας

14.20

Κατασκευή γούνινων ειδών

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της Δραστηριότητας

15.11

Κατεργασία και δέψη δέρματος·κατεργασία και βαφή γουναρικών

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της Δραστηριότητας

46.42.11.27

Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων

46.42.11.26

Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων

46.42.11.29

Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

46.42.11.36

Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 12/10/2022 έως 9/12/2022  και ώρα 15:00.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αναλυτική εκτύπωση Στοιχείων Μητρώου Επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας myaade. Στα ανωτέρω η ημερομηνία εκτύπωσης πρέπει να είναι εμφανής και μεταγενέστερη από την ημερομηνία της Πρόσκλησης.
 2. Άδεια Λειτουργίας (σε περίπτωση που δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, μια Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται)
 3. Υπεύθυνες Δηλώσεις της Πρόσκλησης
 4. Ε3 φορολογικού έτους 2019
 5. Ε3 φορολογικού έτους 2021
 6. Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ Α΄ εξαμήνου 2019
 7. Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ Α΄ εξαμήνου 2022

  Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν

    

  Ωφελούμενοι της ενίσχυσης, είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας και συναφών ειδών, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Να υποβάλλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ για το σύνολο εγκαταστάσεων που διαθέτουν.
  2. Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι και την 31.12.2021.
  3. Να εμφανίζουν εξαγωγές προς τρίτες χώρες κατά το έτος 2021 σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού κύκλου εργασιών του ίδιου έτους.
  4. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά το Α΄ εξάμηνο του 2022, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% σε σχέση με με τον κύκλο εργασιών του Α΄ εξαμήνου του 2019
  5. Να λειτουργούν νομίμως
  6. Να είναι υπόχρεες δηλώσεων Φ.Π.Α.

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  1. αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης
  2. αγορές Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  3. ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
  4. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
  5. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ),
  6. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα/Δημιουργία ή/και Αναβάθμιση, κλπ.)
  7. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών
  8. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου)
  9. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

   

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

  ΚΑΔ

  ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

  14.11

  Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

  Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της Δραστηριότητας

  14.20

  Κατασκευή γούνινων ειδών

  Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της Δραστηριότητας

  15.11

  Κατεργασία και δέψη δέρματος·κατεργασία και βαφή γουναρικών

  Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της Δραστηριότητας

  46.42.11.27

  Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων

  46.42.11.26

  Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων

  46.42.11.29

  Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

  46.42.11.36

  Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

   

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

  Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 12/10/2022 έως 9/12/2022  και ώρα 15:00.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αναλυτική εκτύπωση Στοιχείων Μητρώου Επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας myaade. Στα ανωτέρω η ημερομηνία εκτύπωσης πρέπει να είναι εμφανής και μεταγενέστερη από την ημερομηνία της Πρόσκλησης.
  2. Άδεια Λειτουργίας (σε περίπτωση που δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, μια Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται)
  3. Υπεύθυνες Δηλώσεις της Πρόσκλησης
  4. Ε3 φορολογικού έτους 2019
  5. Ε3 φορολογικού έτους 2021
  6. Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ Α΄ εξαμήνου 2019
  7. Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ Α΄ εξαμήνου 2022