Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων “COSME COVID-19”

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία με ευνοϊκούς όρους στο πλαίσιο του προγράμματος COSME COVID 19.

Οι ελληνικές τράπεζες σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), συμμετέχουν ενεργά στο νέο υποπρόγραμμα «COSME COVID -19» και διαθέτουν νέα χρηματοδοτικά προϊόντα, κεφαλαίου κίνησης που στόχο έχουν να στηρίξουν όλες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους (λόγω της πανδημίας) ή όχι.

Τα νέα δανειακά προϊόντα, είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και παρέχονται με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της εγγύησης (80%) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων
 • Ελάχιστο ποσό 7.000€
 • Μέγιστο ποσό 150.000€
 • Διάρκεια αποπληρωμής έως 10 έτη
 • Τοκοχρεωλυτική εξόφληση ή ως ανακυκλούμενο όριο (ανοιχτό)
 • Δυνατότητα λήψης μόνο προσωπικές εγγυήσεις

Η παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από το COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (“ΕΤΣΕ”) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών ε

EASI ΜΙΚΡΟΔΑΝΕΙΑ

Παρέχεται για τη χρηματοδότηση Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών τόσο για κεφάλαιο κίνησης όσο και για επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια.

Εγγυοδοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία ελληνικών τραπεζών με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, με στόχο την ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων και ευάλωτων ομάδων, παρέχοντας δάνεια με προνομιακούς όρους.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Ελάχιστο ποσό 3.000€
 • Μέγιστο ποσό 25.000€
 • Διάρκεια αποπληρωμής έως 5 έτη
 • Περίοδος χάριτος κεφαλαίου (πληρωμή μόνο τόκων) 12 μηνών
 • Τοκοχρεωλυτική εξόφληση με συγκεκριμένες δόσεις
 • Λήψη μόνο προσωπικές εγγυήσεις

πενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.