Σε μια προσπάθεια τόνωσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και των ΤΕΧΝΩΝ εντός του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας ρευστότητας και των ζημιών, ως συνέπεια των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του COVID-19.

Η ανωτέρω δημόσια χρηματοδότηση αφορά κεφάλαια κίνησης με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και καλύπτει ποσό ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης  10.000€ και μέγιστο 200.000€.

Ως έξοδα της επιχείρησης θεωρούνται όλες οι δαπάνες των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους, των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

Σε ποιους απευθύνεται

Η Δράση αφορά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ») θεωρούνται αυτές που απασχολούν έως 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Στην ανωτέρω κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή θεωρείται η επιχείρηση η οποία απασχολεί έως 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή θεωρείται η επιχείρηση η οποία απασχολεί έως 10 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

28/1/2021 – 5/3/2021

Όροι και προϋποθέσεις

 1. Να λειτουργούν εντός του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και στον οποίο να δραστηριοποιούνται συνεχώς τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 4. Να ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
 5. Να μην χαρακτηρίζονταν ως προβληματικές την 31/12/2019
 6. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
 7. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, ΝΕΠΑ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός Δικηγορική Εταιρεία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, Κοινωνία Αστικού Δικαίου.
 8. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).
 9. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.
 10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης
 11. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης.
 12. Να μην αφορά επιχείρηση που εντάσσεται σε οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών τύπου franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λ.π..

Η PRESTIGE Business, πιστή στη δέσμευσή της και έχοντας ήδη προσφέρει τις πολυδιάστατες και στοχευμένες υπηρεσίες της σε δεκάδες ΜΜΕ, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή υποστήριξη.