Ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις εξελίξεις στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» από τους ειδικούς της Prestige Business.

Η προστασία της 1ης κατοικίας πέρασε από πολλά κύματα και παρατάσεις Νόμων. Στην αρχή ίσχυε ο Ν. 3869/2010 ο οποίος έληξε στις 28/2/2019 και τη σκυτάλη πήρε ο Ν. 4605/2019, που ενεργοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2019 και με την παράταση κατέληξε μέχρι την 31.07.2020. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με τον προηγούμενο καθώς και την άμεση ενεργοποίηση της κρατικής επιδότησης για την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών, δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Νόμος 4714/2020

Από την 1.8.2020 ισχύει ένα νέο πρόγραμμα για όλους τους δανειολήπτες με υποθήκη ή προσημείωση στην 1η κατοικία, οι οποίοι επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού και αφορά στην κρατική επιδότηση των ανωτέρων δανείων, εκτός των δανείων που λήφθηκαν με Κρατική εγγύηση (π.χ. πυρόπληκτα, σεισμόπληκτα κ.λπ.) ή που ήδη επιδοτούνται στο πλαίσιο άλλου προγράμματος (π.χ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας – ΟΕΚ, Ν. 4605/2019).

Η επιδότηση δύναται να φτάσει μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης του δανείου. Εφόσον ο δανειολήπτης πληρώνει το μερίδιό του στη δόση του δανείου, τότε προστατεύεται η 1η κατοικία του από πλειστηριασμό.

Ποιους αφορά

Όλοι όσοι πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να είναι φυσικά πρόσωπα (δηλ. άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες – ομόρρυθμοι εταίροι κ.λπ., με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα)
 • να έχουν δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην 1η κατοικία τους
 • να έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία (είτε έλαβαν κάποιο Κρατικό επίδομα – ευεργέτημα είτε είχαν σημαντική μείωση εισοδήματος – εσόδων)
 • να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Υποβολή αίτησης;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), που είναι προσβάσιμη και στην εθνική πύλη του Δημοσίου, από 3/8 έως 30/9/2020.

Δικαιολογητικά

Για την υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Εκπροσώπηση κατά τη διαδικασία

Μπορείς να αναθέσεις την υποβολή της αίτησης στον σύμβουλό σου η αμοιβή του οποίου καλύπτεται από τις τράπεζες

Βασικά της αίτησης

 1. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς taxisnet
 2. Συμπλήρωση πληροφοριών

Αν επιθυμείς Σύμβουλο – εκπρόσωπο:

 • Συμπληρώνεις τα στοιχεία στο αντίστοιχο πεδίο και ολοκληρώνεται η διαδικασία για εσένα

Αν δεν επιθυμείς σύμβουλοεκπρόσωπο:

 • επιβεβαιώσεις την 1η κατοικία σου (αν δεν έχει ήδη εντοπιστεί από την πλατφόρμα)
 • επιβεβαιώσεις τον/την σύζυγο ή/και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς σου, που διαμένουν στην 1η κατοικία σου (αν δεν έχουν ήδη εντοπιστεί από την πλατφόρμα)
 • συμπληρώσεις, εάν υπάρχει, τη ρευστοποιήσιμη περιουσία (καταθέσεις, ομόλογα κ.λπ.) στο εξωτερικό
 • απαντήσεις θετικά στις υπεύθυνες δηλώσεις της πλατφόρμας (περί χορήγησης άρσης απορρήτου, άντλησης στοιχείων, ότι τα στοιχεία είναι ακριβή κ.λπ.).

Σημείωση: Εάν υπάρχει σύζυγος ή/και εξαρτώμενα ενήλικα μέλη ή/και συνοφειλέτης ή/και εγγυητής, τότε θα πρέπει και αυτοί να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς taxisnet και να παρέχουν τις ανωτέρω πληροφορίες και υπεύθυνες δηλώσεις.

Διαδικασία μετά την υποβολή της αίτησης

Εξυπηρετούμενα Δάνεια:

 • η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες προβαίνουν σε ειδικούς ελέγχους και στη συνέχεια αποστέλλουν τον αριθμό λογαριασμού (IBAN), όπου το Κράτος καταβάλλει την επιδότηση. Η καταβολή της επιδότησης ξεκινά με τη λήξη της αναστολής πληρωμών, που ενδεχομένως έχει χορηγηθεί από την τράπεζα, αλλά το αργότερο έως 31/12/2020.

Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια:

 • Εφόσον το δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες σε καλούν για να προσκομίσεις τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό βαρών).

Στη συνέχεια οι τράπεζες σου παρέχουν μία ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης οφειλών, εντός 30 ημερών. Έχεις το δικαίωμα να δεχθείς ή να απορρίψεις τη ρύθμιση αυτή. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και βιώσιμη, δηλαδή να μπορείς να την εξυπηρετήσεις, σύμφωνα με τις παρούσες οικονομικές σου δυνατότητες. Για να λάβεις την επιδότηση, θα πρέπει να έχεις συμφωνήσει σε μια ρύθμιση σε συνεργασία με την τράπεζα και να υπογράψεις τη σχετική σύμβαση έως 31/12/2020.

Πώς ορίζεται η 1η κατοικία  

Ως «κύρια κατοικία» νοείται αυτή που έχεις δηλώσει στην τελευταία υποβληθείσα φορολογική δήλωση.

Αν διαμένεις σε άλλη κατοικία (π.χ. σώματα ασφαλείας, ιατροί, εκπαιδευτικοί κ.λπ. που εργάζονται σε άλλη πόλη), τότε και πάλι μπορείς να υποβάλεις αίτηση για την επιδότηση του δανείου που βαρύνει την 1η κατοικία σου. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να «φορτώσεις» έγγραφα στην πλατφόρμα, τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη επαγγελματικών λόγων που δικαιολογούν την προσωρινή διαμονή σου, εκτός της Περιφερειακής Ενότητας της κύριας κατοικίας σου.

Ποσοστά Κρατικής επιδότησης

Το Κράτος επιδοτεί για 3 τρίμηνα, τη μηνιαία δόση του δανείου, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου:

 • Εξυπηρετούμενο δάνειο (μέγιστη μηνιαία επιδότηση: 600€) 90% – 80% – 70% ανά αντίστοιχο τρίμηνο
 • Μη εξυπηρετούμενο δάνειο, που δεν έχει ακόμη καταγγελθεί (μέγιστη μηνιαία επιδότηση: 500€) 80% – 70% – 60% ανά αντίστοιχο τρίμηνο
 • Μη εξυπηρετούμενο δάνειο, που έχει ήδη καταγγελθεί (μέγιστη μηνιαία επιδότηση: 300 €) 60% – 50% – 30% ανά αντίστοιχο τρίμηνο

Σημείωση: Μετά τη λήξη της επιδότησης, θα πρέπει να πληρώνεις ολόκληρη τη μηνιαία δόση του δανείου, για χρονικό διάστημα 6-18 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψεις την Κρατική επιδότηση.

Ποιους πιστωτές αφορά

Όλα τα είδη πιστωτών: τράπεζα, εκκαθαριστής τράπεζας, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και οποιαδήποτε εταιρεία ανέλαβε τη διαχείριση απαιτήσεων ή την τιτλοποίηση των δανείων.

Τι ισχύει για τους εγγυητές και συνοφειλέτες δανείου

Μπορεί να υποβάλει αίτηση και ο συνοφειλέτης ή εγγυητής δανείου, ακόμη και χωρίς την υποβολή αίτησης από τον πρωτο-οφειλέτη (π.χ. σε περίπτωση διαζευγμένων). Σε αυτή την περίπτωση, ο συνοφειλέτης ή εγγυητής θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Νόμου. Σε περίπτωση που υπάρχουν εγγυητές ή συνοφειλέτες ή συνιδιοκτήτες, που δεν συνεργάζονται, τότε ο πρωτο-οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει ολόκληρο το χρέος από μόνος του, εφόσον το επιθυμεί.

Τι ισχύει με την αναστολή πληρωμών από την τράπεζα

Αν υπάρχει αναστολή πληρωμών δανείων, τότε μπορείς να επιλέξεις:

 • είτε να διακόψεις την αναστολή πληρωμών και να ξεκινήσεις την καταβολή της ανάλογης δόσης και ταυτόχρονα να λαμβάνεις και την Κρατική επιδότηση
 • είτε να περιμένεις τη λήξη της αναστολής πληρωμών και μετά να ξεκινήσεις την καταβολή δόσεων.

Σημείωση: η Κρατική επιδότηση δεν δύναται να δοθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών μετά τις 31.12.2020. Συνεπώς η αναστολή πληρωμών αντίστοιχα δεν δύναται να εκτείνεται μετά τις 31.12.2020.

Τι ισχύει με τις κατασχέσεις λογαριασμών και πλειστηριασμούς

Εφόσον ρυθμίσεις το δάνειό σου, σε συνεργασία με την τράπεζα, και πληρώνεις κανονικά το ποσό της μηνιαίας δόσης που δεν καλύπτεται από το Κράτος, τότε η εν λόγω τράπεζα διακόπτει κατασχέσεις και πλειστηριασμό. Ωστόσο, οι υπόλοιποι πιστωτές στους οποίους δεν πληρώνεις τις οφειλές σου, δύνανται να προβούν ή συνεχίζουν τη διενέργεια μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προβείς σε ρύθμιση οφειλών μαζί τους.

Τι ισχύει αν έχει υποβληθεί αίτηση στον Νόμο 3869/2010 («Κατσέλη»)

Η υποβολή στο παρόν πρόγραμμα δεν απαιτεί την παραίτηση από τον Νόμο 3869/2010. Ωστόσο, εάν εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης και ενταχθείς στο παρόν πρόγραμμα ρύθμισης και επιδότησης δανείων, τότε το εν λόγω δάνειο θεωρείται ρυθμισμένο και μπορείς να συνεχίσεις την εκδίκαση της υπόθεσής σου, μόνο για τις υπόλοιπες οφειλές που διαθέτεις.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας – κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας

Για τη λήψη της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληροί σωρευτικά / αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να διαθέτει κύρια κατοικία στην Ελλάδα και να έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε αυτήν.
 • Να έχει δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία.
 • Να έχει αποδεδειγμένα πληγεί οικονομικά από τον κορονοϊό και για τον λόγο αυτό να έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα από τα μέτρα Κρατικής υποστήριξης, στο πλαίσιο του Covid – 19:

Πιο συγκεκριμένα:

 • Φυσικά πρόσωπα άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη
 • Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί ή παρουσίασαν σημαντική μείωση μέσου μηνιαίου μισθού, κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας (δηλ. των μηνών Μαρτίου – Απριλίου 2020) συγκριτικά με το χρονικό διάστημα πριν από την πανδημία (δηλ. των μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020)
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα με ατομική επιχείρηση σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί ή παρουσίασαν σημαντική μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, με μείωση ΦΠΑ άνω του 20%, κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας (δηλ. το 2ο τρίμηνο 2020), συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 1 έτος πριν από την πανδημία (δηλ. το 2ο τρίμηνο του 2019).
 • Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.
 • Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης, ήτοι το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
 • Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο, κατόπιν κρατικής εντολής.
 • Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά με Κρατική εντολή ή/και έχουν λάβει ενίσχυση.
 • Να μην έχει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του και άλλη ενεργή Κρατική ενίσχυση για το δάνειο στην 1η κατοικία του
 • Να μην έχει υπαχθεί ή να μην εξέπεσε από τη ρύθμιση των ακόλουθων Νόμων:
 • Ν. 4605/2019 (Α’ 52) περί Προγράμματος Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε Κύρια κατοικία
 • Ν. 4307/2014 (Α’ 246) περί ρύθμισης χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορεί
 • Ν. 4469/2017 (Α’ 62) περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
 • Ν. 3588/2007 (Α’ 153) περί της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης.
 • Να μην υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο στην 1η κατοικία.
 • Να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, ως εξής:
 • Εξυπηρετούμενα δάνεια:
 • η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις000 ευρώ
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις000 ευρώ ανά τράπεζα
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 57.000 ευρώ
 • οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις000 ευρώ
 • η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ
 • η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις000 ευρώ.
 • Εξυπηρετούμενα δάνεια, που δεν έχουν καταγγελθεί ακόμη:
 • η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις000 ευρώ
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 13.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 45.000 ευρώ
 • οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις000 ευρώ
 • η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις000 ευρώ
 • η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις000 ευρώ
 • Μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που έχουν ήδη καταγγελθεί:
 • η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις000 ευρώ
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις500 ευρώ, προσαυξημένο κατά 8.500 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 36.000 ευρώ
 • οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις000 ευρώ
 • η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις000 ευρώ
 • η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ
 • εφόσον υπάρχει συνοφειλέτης ή εγγυητής στο δάνειο, τότε αυτός:
 • να έχει αποδεδειγμένα πληγεί οικονομικά από τον κορονοϊό και για τον λόγο αυτό να έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα από τα μέτρα Κρατικής υποστήριξης, στο πλαίσιο του Covid – 19
 • να έχει ατομικό εισόδημα του που δεν ξεπερνά τις500 ευρώ
 • να έχει συνολική ακίνητη περιουσία που δεν ξεπερνά τις000 ευρώ.

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις εξελίξεις στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» από τους ειδικούς της Prestige Business.