οι υπηρεσιες μας

 

Ανάλογα με την περίπτωση, ένα Business Plan μπορεί να εκπονηθεί είτε για ιδία χρήση του επιχειρηματία ή της εταιρείας, είτε για να δοθεί σε τράπεζα ή επενδυτή, είτε για να ενσωματωθεί σε φάκελο υπαγωγής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα (ΕΣΠΑ ή αναπτυξιακού νόμου) κ.λπ.

Στο Business Plan καταγράφεται με λεπτομέρεια ο σχεδιασμός για τα επόμενα 3-5 ή και 10 χρόνια και γίνεται πρόβλεψη των αγορών εξοπλισμού, των αποτελεσμάτων λειτουργίας, των αναγκών σε κεφάλαιο, της διανομής κερδών κ.λπ. Επίσης γίνεται αναλυτική αναφορά στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, το δίκτυο διανομής, την εμπορική πολιτική, τις ανάγκες σε προσωπικό και ό,τι άλλο χρειάζεται για την πληρότητα της παρουσίασης.

Τέλος, αν πρόκειται για νέα επιχείρηση ή αν ο στόχος είναι η προσέλκυση επενδυτή, μπορεί να γίνει λεπτομερής περιγραφή (ή και ειδική έρευνα) της αγοράς, ανάλυση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της εταιρείας, περιγραφή της διοικητικής ομάδας (management team) που πιθανώς έχει ήδη σχηματιστεί, ανάλυση των πιθανών κινδύνων και ευκαιριών, αλλά και αποτίμηση της επιχείρησης, πρόβλεψη του ισολογισμού της στο τέλος της 3-5ετίας, και πολλές ακόμη πληροφορίες.

Η PRESTIGE BUSINESS έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει επιχειρηματικά σχέδια τα οποία θεωρούνται απαραίτητα σε περιπτώσεις, όπως:

 1. Ξεκίνημα νέας εταιρείας (start up) ή/και προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων
 2. Σημαντική ανάπτυξη ή συρρίκνωση υπάρχουσας επιχείρησης
 3. Αναδιάρθρωση εργασιών ή δομής της εταιρείας
 4. Συγχωνεύσεις – εξαγορές – απόσχιση κλάδων

Το ασταθές οικονομικό περιβάλλον και η ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα καθιστούν απαραίτητη για κάθε μια επιχείρηση την κατάρτιση και εφαρμογή ενός αποδοτικού Marketing Plan με στρατηγικά στοιχεία και σχεδιασμό. Η σωστή δημιουργία ενός Marketing Plan πρέπει να συνδυάζει την πλήρη ανάλυση της επιχείρησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον και παράλληλα να μπορεί να διαβλέψει τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της σε σχέση με τον ανταγωνισμό, με στόχο να έρθoυν ως αποτέλεσμα η βιωσιμότητα και η κερδοφορία.

Η κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου Marketing δεν αφορά μόνο την προβολή και διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών αλλά θέτει ως πρωταρχικό της μέλημα το συνδυασμό πολλών παραγόντων προκειμένου να σχεδιαστεί η προϊοντική στρατηγική (Product Portfolio Mix), η τιμολογιακή πολιτική προϊόντος ή υπηρεσίας, το πλάνο επικοινωνίας και οι επιλογές χρήσης των Μέσων αλλά και η στρατηγική διάθεση προϊόντων και διανομής (Distribution Channel Strategy).

To Marketing Plan διαφοροποιεί την επιχείρηση από τον ανταγωνισμό με σκοπό να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα και παρεχόμενες υπηρεσίες στους πελάτες ενώ, παράλληλα, δουλεύει και ως ένα πολύτιμο εργαλείο για το διαχωρισμό από το συνόλο ενός μεριδίου της αγοράς. Αυτό πρακτικά σημαίνει την αναγνώριση νέων, εν δυνάμει πελατών καθώς και την αναζήτηση των επιθυμιών των υφιστάμενων πελατών. Παράλληλα, αποσκοπεί στην αύξηση της ζήτησης και το σχεδιασμό νέων προϊόντων προσαρμοσμένα στα θέλω και τις ανάγκες της εποχής αλλά και στον εν γένει ανταγωνισμό με συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Εκπόνηση μελετών αναδιοργάνωσης υφιστάμενων επιχειρήσεων με στόχο την πλήρη αποτύπωση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης βάσει ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων και τη σύσταση συγκεκριμένων διορθωτικών ενεργειών προκειμένου η επιχείρηση να βελτιώσει τις οικονομικές της λειτουργίες καθώς και την οικονομική της απόδοση.

Αυτό μπορεί να σημαίνει αποεπένδυση από κάποιους τομείς και επένδυση σε άλλους πιο ελκυστικούς, διαχωρισμό λειτουργιών και δραστηριοτήτων μέσα στην ίδια την επιχείρηση ή μέσω δημιουργίας νέου Νομικού Προσώπου, ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών συνεργασιών κ.λπ.

Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4887(ΦΕΚ Α 16/04.2.2022)

Σκοπός του οποίου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

ΕΣΠΑ 2021 - 2027

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων 2021-2027 υλοποιείται σταδιακά μέσα από την έκδοση εγκυκλίων και την υποβολή σχεδίων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία καταρτίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ.

Οι εγκύκλιοι που απευθύνονται στους φορείς σχεδιασμού και τις αρμόδιες υπηρεσίες παρουσιάζουν το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) και δίνουν κατευθύνσεις για τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων.

H επιτυχία μιας εταιρείας μετριέται από την αξία της. Πολλοί επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν την πραγματική αξία της εταιρείας τους και ασχολούνται με αυτήν μόνο όταν αναγκαστούν να το κάνουν (π.χ. σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης) αλλά, ακόμη και τότε, συνηθίζουν να καταφεύγουν σε εμπειρικούς τρόπους εκτίμησης.

Στην κατηγορία των «μικρών επιχειρήσεων» ο καθορισμός της αξίας της επιχείρησης είναι πρακτικά σχεδόν άγνωστος. Εντούτοις, η γνώση είναι δύναμη, οπότε η γνώση της καθαρής αξίας μιας εταιρείας και των παραγόντων που τη διαμορφώνουν, αποτελεί σημαντικό εργαλείο και ένδειξη για το πού βρίσκεται και κυρίως για το πώς μπορεί μακροπρόθεσμα να βελτιωθεί.

Η αποτίμηση μιας εταιρείας είναι εκ φύσεως μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί γνώση της αγοράς, αναλυτικές ικανότητες καθώς και κριτική ικανότητα. Κατά τις περιόδους οικονομικής ύφεσης οι απόπειρες αποτίμησης μιας εταιρείας δυσχεραίνονται περαιτέρω για πολλούς λόγους.

Ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητας μιας επιχείρησης, από τα πάγια στοιχεία της, από τη φήμη της ή από τη δυναμική της, υπάρχει ένας παράγοντας που παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της τελικής αξίας: το ρίσκο ή αλλιώς ο επιχειρηματικός κίνδυνος. Όσο χαμηλότερη η επικινδυνότητα της επιχείρησης (με όλους τους άλλους παράγοντες να παραμένουν σταθεροί), τόσο υψηλότερη η εκτίμηση της αξίας.

Η αποτίμηση μιας επιχείρησης είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει η εξαγορά εταιρικού μεριδίου ή συγχώνευσή της με κάποια άλλη επιχείρηση. Συχνά, η αποτίμηση γίνεται και για την ενημέρωση των μετόχων μιας εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η PRESTIGE BUSINESS (μέλος της PRESTIGE GROUP) αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών Αποτίμησης Επιχειρήσεων βάσει επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων, με σκοπό την πληροφόρηση της Διοίκησης της εκάστοτε εταιρείας αναφορικά με το ακριβές ύψος της αξίας της επιχείρησης ούτως ώστε να μπορεί μακροπρόθεσμα να βελτιωθεί.

Πρόκειται για μελέτες που αφορούν λειτουργούσες επιχειρήσεις και έχουν σκοπό να εκτιμήσουν το κατά πόσο αυτές είναι βιώσιμες για τα επόμενα λίγα χρόνια. Βασική παραδοχή είναι ότι η εταιρεία, για την οποία συνάσσεται η μελέτη αυτή, συνεχίζει τη λειτουργία της με σχετικά σταθερές τις σημερινές συνθήκες. Μπορεί, δηλαδή, να γίνουν κάποιες παραδοχές για μεταβολές στις πωλήσεις, τις τιμές, το κόστος προσωπικού, το κόστος ενέργειας, τη φορολογία, τις ασφαλιστικές εισφορές, κ.λπ. Όμως, στη μελέτη βιωσιμότητας δεν προβλέπεται κάποια ουσιαστική αλλαγή στρατηγικής, όπως π.χ. προσθήκη ή κατάργηση κλάδου, άνοιγμα νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων, ανάπτυξη μέσω συστήματος franchise, και άλλες τέτοιες ουσιαστικές μεταβολές.

Μια μελέτη βιωσιμότητας εκπονείται είτε:

 • για ιδία χρήση της επιχείρησης, οπότε έχει στόχο το να εκτιμηθεί η πορεία της στο άμεσο μέλλον και να εντοπιστούν εγκαίρως τυχόν ταμειακές ή άλλες δυσκολίες που είναι πιθανό να προκύψουν,
 • είτε για παρουσίαση σε τρίτους, και συνήθως τράπεζες, επενδυτές ή και σημαντικούς συνεργάτες (π.χ. προμηθευτές, αντιπροσωπευόμενους ξένους οίκους κ.λπ.), με σκοπό το να καταδειχτεί η βιωσιμότητα της εταιρείας και να προχωρήσει κάποια συμφωνία, π.χ. χορήγησης ή αναδιάρθρωσης δανείων, εξαγοράς, επένδυσης κ.λπ.

Η μελέτη βιωσιμότητας μοιάζει με Business Plan, αλλά έχει και διαφορές. Για παράδειγμα, οι παραδοχές της είναι πολύ καλύτερα μελετημένες και γενικά όλα τα στοιχεία για το κόστος παραγωγής, τις τιμές πώλησης, τα διάφορα έξοδα, τον απαιτούμενο εξοπλισμό κ.λπ. πρέπει να είναι πολύ ακριβέστερα. Και, βέβαια, η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι στη μελέτη βιωσιμότητας το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις ταμειακές προβλέψεις (cash flow projections), από όπου και τεκμηριώνεται ή όχι η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις δεν «πεθαίνουν» λόγω ζημιών, αλλά λόγω έλλειψης ρευστότητας, κάτι που δεν είναι κατ’ ανάγκη το ίδιο.

Η PRESTIGE Business αφουγραζόμενη τις διαρκείς, καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων σε αυτό το δύσκολο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον δημιούργησε τη νέα συνδρομητική υπηρεσία PRG BUSINESS CONSULTING.

Μέσα από αυτή, οι επιχειρηματίες μπορούν οι στείλουν γραπτώς την απορία – ερώτησή τους και να λάβουν εντός 24 ωρών:

 • Οικονομικές Συμβουλές,
 • Διαχειριστικές Συμβουλές,
 • Νομικές Συμβουλές,
 • Συμβουλές Διαχείρισης Χρέους
 • Συμβουλές Marketing και ανάπτυξης των πωλήσεων

Πληρώνοντας την απολύτως διαχειρίσιμη μηνιαία συνδρομή, οι επιχειρήσεις έχουν απάντηση σε προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε όλα τα ανωτέρω πεδία, αφου εξειδικευμένος σύμβουλός μας θα προτείνει τις κατάλληλες λύσεις και θα δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις.

Η PRESTIGE BUSINESS παρέχει λογιστική και φοροτεχνική παρακολούθηση επιχειρήσεων όλων των τομέων της οικονομικής δραστηριότητας (Βιοτεχνικές, Εμπορικές, Παροχής Υπηρεσιών) και όλων των νομικών μορφών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Κοινοπραξίες, Ατομικές κ.λπ.).

Η ομάδα της PRESTIGE BUSINESS απαρτίζεται από εξειδικευμένους και έμπειρους συνεργάτες, με σοβαρότητα και αίσθημα εμπιστοσύνης προς τον πελάτη για άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες της επιχείρησής του.
Πιο συγκεκριμένα, παρέχει Λογιστικές - Φορολογικές Ολοκληρωμένες Λύσεις με την ακόλουθη μορφή:
• Τήρηση Λογιστηρίου: Ολοκληρωμένο πακέτο τήρησης λογιστηρίου είτε στην έδρα της επιχείρησής σας είτε στα γραφεία μας
• Επίβλεψη Λογιστηρίου: Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου επιχειρήσεων
• Ε.Λ.Π.: Πλήρης μετάβαση και εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας και τις υποχρεώσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας
• Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων βάσει Ε.Λ.Π. πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
• Βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου: Σύνταξη και επισημάνσεις για την ορθή τήρησή του
• Φορολογικές συμβουλές και Φορολογική Υποστήριξη εναρμονισμένη με το αντικείμενο της επιχείρησης και σε συνδυασμό με την ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία
• Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων
• Φορολογικοί έλεγχοι: Αντιμετώπισή τους και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
• Συστάσεις: Ημεδαπών και Αλλοδαπών εταιρειών
• Αλλοδαπές εταιρείες: Λογιστική – φορολογική – εργατική παρακολούθησή τους
• Ενάρξεις – Μεταβολές Εταιριών & Ατομικών Επιχειρήσεων – Διακοπές – Εκκαθαρίσεις Εταιριών & Ατομικών Επιχειρήσεων – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών – Λύσεις και εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων

Η ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή ή εξασφάλιση χρηματοδότησης απαιτεί μια προγραμματισμένη στρατηγική από την πλευρά σας για να επικοινωνήσετε σωστά και αποτελεσματικά τις δυνατότητες της επιχείρησής σας. Η PRESTIGE BUSINESS αναλαμβάνει για λογαριασμό σας:

 • Την εκπόνηση επιχειρηματικού πλάνου που περιλαμβάνει ακριβείς χρηματοοικονομικές πληροφορίες και ρεαλιστικό πλάνο αποδόσεων βασισμένο σε έρευνα αγοράς που επιβεβαιώνουν και στηρίζουν ενσωματωμένες προβλέψεις. Το επιχειρηματικό πλάνο θα πρέπει να δημιουργηθεί έτσι ώστε να επικοινωνεί ξεκάθαρα με ποιον τρόπο θα αποφέρει κέρδη η ιδέα ή το start up σας και σε πόσο χρόνο θα αποσβεστεί η επένδυση του υποψήφιου χρηματοδότη σας.
 • Την προώθηση του Επιχειρηματικού Πλάνου: Έρευνα και αναγνώριση των κατάλληλων επενδυτών για την επιχειρηματική σας ιδέα ή start up με βάση τα κριτήρια που έχετε θέσει και ανάλογα με τον κλάδο που επιχειρείτε να εισέλθετε. Κατάθεση της πρότασής σας στα κατάλληλα πρόσωπα, διαδικτυακά εργαλεία, οργανισμούς και δίκτυα χρηματοδότησης για την άμεση ενεργοποίηση της Διαδικασίας Επιλογής Χρηματοδότησης.

Την παρουσίαση της επιχείρησης. Με την ολοκλήρωση της έρευνας αγοράς και της δημιουργίας του Επιχειρηματικού Πλάνου αναλαμβάνουμε την τελειοποίηση της παρουσίασης της επιχείρησης ή start up ιδέας σας στους υποψήφιους επενδυτές τονίζοντας τους βασικούς λόγους επένδυσης.